KlasikaPlus.cz© - portál o klasické hudbě

PORTÁL O KLASICKÉ HUDBĚ

...váš vyladěný partner

english

Festivalový varhanní koncert s mužským sborem a sólovým trombonem english

„Vyrovnaný ve svém unisonu, s velkým rozpětím dynamickým a vynikající v intonaci za suverénního řízení svého sbormistra přispěl Kühnův smíšený sbor k mohutnému účinku díla.“

„Jako trombonista se představil Tomáš Trnka. Zaujal krásně znělým nosným tónem a neselhávající technikou.“

„Irena Chřibková provedla obtížnou a technicky velmi náročnou skladbu se suverénním nadhledem.“

Na první zářijový večer připadl na Mezinárodním varhanním festivalu u svatého Jakuba koncert Ireny Chřibkové. Varhanice si k sobě přizvala mužskou část Kühnova smíšeného sboru se sbormistrem Jaroslavem Brychem a trombonistu Tomáše Trnku. Společně posluchačům připravili program „Světlo v temnotách“.

V rámci Svatojakubského mezinárodního varhanního festivalu vystupuje každoročně titulární varhanice baziliky a organizátorka celého cyklu Irena Chřibková. Je výraznou osobností české varhanní školy, orientovanou přednostně na dílo Petra Ebena a francouzské skladatele, ale její repertoár je obdivuhodně všestranný a obsahuje díla ze všech stylových období od baroka až po současnost. Do svých festivalových programů ráda zařazuje proti ostatním ryze varhanním pořadům i zajímavé spoluúčinkující v promyšleně volených skladbách – v poslední době například Janáčkův Otčenáš. Letos zvolila dvě skladby velké osobnosti varhanní a duchovní hudby 20. století Petra Ebena, jehož patnácté výročí úmrtí si připomínáme. V programové sestavě velkých stylových kontrastů zazněl Eben–Bach–Eben–Franck.

Skladatelská orientace Petra Ebena a celoživotní směřování k duchovní hudbě je o to obdivuhodnější, že jeho Missa adventus et quadragesimae vznikla v temných dobách největšího náboženského útlaku ateistickým komunistickým režimem na začátku padesátých let minulého století. Skladba používá jednohlasý mužský sbor s barvitým varhanním doprovodem. Protože je určena pro dobu adventní a postní, schází v ní Gloria, naopak je přidáno Offertorium. Byla vytvořena za Ebenových studií na AMU. Vyzařuje z ní hluboké pochopení liturgického textu, nápadité harmonické prostředky jsou využity střízlivě a vzhledem k tomu, že jde o studentskou práci, jedná se o dílo překvapivě zralé. Sborového partu se ujala mužská část Kühnova smíšeného sboru v nastudování sbormistra Jaroslava Brycha. Výkon sboru byl pozoruhodný. Vyrovnaný ve svém unisonu, s velkým rozpětím dynamickým a vynikající v intonaci za suverénního řízení svého sbormistra přispěl k mohutnému účinku díla. Nedílnou součástí byl velmi rytmický varhanní doprovod v rukou Ireny Chřibkové. Znalecky využila bohaté palety rejstříků svatojakubských varhan. Skoro bylo možno litovat, že skladba tak zajímavá a výrazově proměnlivá byla zařazena hned na úvod koncertu.

Další Ebenova skladba vznikla víc než pětatřicet let později na objednávku festivalu v New Prague ve státě Minnesota v USA. Dvě invokace pro trombon a varhany zpracovávají barokní verzi svatováclavského chorálu a využívají především slavnostních zvukových poloh obou nástrojů. Jako trombonista se představil Tomáš Trnka, v současné době sólotrombonista orchestru Gewandhausu v Lipsku, kde také vyučuje na Vysoké škole hudby a tance. Zaujal krásně znělým nosným tónem a neselhávající technikou. Varhanní part byl možná proti pronikavému trombonu někdy až příliš zvukově decentně tlumený a zvlášť v mezihrách mohl více „zabouřit“.

Mezi obě Ebenovy skladby byla vložena Chorální partita na „Sei gegrüsset, Jesu gütig“ Johanna Sebastiana Bacha. Z autorových skladeb této formy se jedná o nejrozsáhlejší a nejzávažnější dílo. Téma a následujících jedenáct variací nevzniklo v jednom období. Několik počátečních manuálových variací bylo patrně napsáno ještě za Bachových gymnaziálních studií v severoněmeckém Lüneburgu. Bach jako varhaník u vévodského dvora ve Výmaru se později ke skladbě vrátil, doplnil a rozšířil ji o řadu dalších variací a zakončil mohutným pětihlasým uvedení chorálu v plenu. Pro interpreta nabízí Partita nepřebernou možnost zvukově barevného odstínění jednotlivých částí a uvážlivou volbu návaznosti temp, aby složitá stavba rozsáhlého díla vyzněla v celé své kráse. Irena Chřibková pojala skladbu hodně v komorním duchu a z velké nabídky rejstříků svatojakubského nástroje vybrala především jemně znějící. Při vynikající akustice kostela byly slyšitelné, ale ne vždy zcela naplnily velkolepý prostor původně gotického chrámu.

U Césara Francka si letos připomínáme dvousetleté výročí narození. Franckův ambiciózní otec chtěl z něj a jeho bratra utvořit duo klavír–housle, ale Césarovo směřování bylo ke kompozici a varhanám. Když se stal varhaníkem v pařížském chrámu svaté Klotyldy, prvním v novogotickém slohu na půdě města, postavil tam nejvýznamnější francouzský varhanář 19. století Aristide Cavaillé-Coll třímanuálové varhany. Inspirován jejich zvukem, napsal Franck mezi léty 1860 a 1862 Šest skladeb pro varhany a podnítil tím vznik francouzského symfonického varhanního slohu. Na něj navázali především Guilmant, Widor a později Vierne, Dupré a další skladatelé. Šest skladeb vrcholí virtuózním Finalem B dur. Skladba je komponována na dvě témata. Energické první exponuje autor úvodem ve dvou pověstně obtížných pedálových sólech. Druhé, kontrastní zpěvné téma vytvořilo k prvnímu náležitý kontrast a kombinací obou je vystupňován mohutný závěr skladby, patrně nejvirtuóznější ze všech skladeb svého autora. Irena Chřibková provedla obtížnou a technicky velmi náročnou skladbu se suverénním nadhledem. Jen intenzitou zvuku poněkud šetřila, hlavně v závěru, kde se obecenstvo velmi dobře navštíveného koncertu nedočkalo očekávaného varhanního plena, při kterém z přívalu zvuku až mrazí. Spíš lyrické vyznění koncertu podtrhl i přídavek – varhanní úprava Debussyho Dívky s vlasy jako len.

Foto: Mezinárodní varhanní festival

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.Příspěvky od Jan HoraVíce z této rubriky